Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY WWW.WYPOZYCZALNIAEKSPRESOW.PL

 

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem internetowej platformy działającej pod domeną internetową www.wypozyczalniaekspresow.pl jest firma KL-KA Sp. z o. o. ul. Racławicka 114, 02-634 Warszawa REGON: 384006670, NIP: 9512488334, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000797407, zwana w dalszej części Regulaminu jako „Kl-ka”.

2. Platforma działająca pod domeną internetową www.wypozyczalniaekspresow.pl służy do zawierania umów najmu ekspresów do kawy na czas określony drogą elektroniczną.

3. Warunki świadczenia usług za pośrednictwem platformy działającej pod domeną internetową www.wypozyczalniaekspresow.pl oraz związanie z nim prawa i obowiązki Kl-ka oraz Użytkowników określają postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin został skonstruowany w oparciu o prawo polskie i podlega prawu polskiemu.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dostępny jest na stronie internetowej działającej pod domeną internetową www.wypozyczalniaekspresow.pl w wersji elektronicznej, a każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz pobrania treści niniejszego regulaminu na swoje urządzenie, a także dokonania jego wydruku.

6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy Wypożyczenia.

I. Definicje

1. Ekspres/Ekspresy do kawy – przedmiot Umowy Wypożyczenia.

2. Całkowity koszt wypożyczenia – Koszt wypożyczenia wraz z kosztami dostawy (transport ekspresu do Klienta oraz jego odbiór od Klienta), tj. 88 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych brutto)

3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 9:00 do 16:00.

4. Kaucja zwrotna – zwrotna opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Kl-ka na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ekspresów do kawy.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Koszt wypożyczenia – opłata, którą Użytkownik zobowiązany jest wnieść na rzecz Kl-ka w wykonaniu Umowy Wypożyczenia.

7. Oferta – propozycja zawarcia Umowy wypożyczenia Ekspresów do kawy skierowana do Użytkownika.

8. Okres Wypożyczenia – czas trwania Wypożyczenia ustalany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy wypożyczenia na okres od 2 do 14 Dni roboczych. Dostawa następuje najwcześniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu kwoty odpowiadającej Całkowitemu kosztowi wypożyczenia, w pierwszym dniu Okresu wypożyczenia w godzinach pracy firmy kurierskiej. Odbiór Ekspresów do kawy realizowany jest w dniu roboczym następującym bezpośrednio po ostatnim dniu Okresu wypożyczenia, w godzinach pracy firmy kurierskiej.

9. Platforma – internetowa platforma działająca pod domeną internetową www.wypozyczalniaekspresow.pl.

10. Regulamin – ogólne warunki korzystania z Platformy zawarte w niniejszym dokumencie.

11. Rejestracja – założenie konta na Platformie w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za jej pośrednictwem.

12. Umowa Wypożyczenia – umowa najmu w rozumieniu art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) zawierana pomiędzy Kl-ka i Użytkownikiem na Okres Wypożyczenia.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Kl-ka a Użytkownikiem z chwilą założenia przez Użytkownika konta na Platformie, wskutek której Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę.

14. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę.

15. Wypożyczenie – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Kl-ka i Użytkownikiem na skutek zawarcia Umowy Wypożyczenia.

I. Korzystanie z Platformy www.wypozyczalniaekspresow.pl oraz rejestracja Użytkownika

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Kl-ka jest założenie konta na Platformie.

2. Założenie konta na Platformie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kl-ka.

3. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza danych dostępnego na stronie internetowej www.wypozyczalniaekspresow.pl oraz zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz polityki prywatności.

4. Dostęp do usług w postaci wypożyczenia Ekspresów do kawy możliwy jest po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

5. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

I. Warunki składania i realizacji zamówień

1. W celu wypożyczenia Ekspresów do kawy, Użytkownik dokonuje zamówienia wybranego modelu z dostępnego na stronie internetowej www.wypozyczalniaekspresow.pl asortymentu Ekspresów do kawy.

2. Na stronie wybranej Oferty, Użytkownik dokonuje następujących czynności:
a) Wskazuje Okres wypożyczenia, zapoznaje się z informacją o danym modelu Ekspresu do kawy i akceptuje te informacje oraz dodaje wybrany model do koszyka,
b) Wybiera ewentualne usługi dodatkowe dostępne pod adresem: https://wypozyczalniaekspresow.pl/opcje-dodatkowe/
c) Wypełnia formularz rejestracyjny niezbędny do założenia konta na stronie internetowej www.wypozyczalniaekspresow.pl bądź loguje się za pomocą danych do istniejącego już konta Użytkownika,
d) Wybiera sposób płatności, zarówno Całkowitych kosztów wypożyczenia, jak i kaucji zwrotnej (PayU lub tradycyjny przelew bankowy),
e) Zapoznaje się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dokonuje jego akceptacji,
f) Zatwierdzenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” i wyraża zgodę na skutek w postaci utraty prawa do odstąpienia od Umowy Wypożyczenia z chwilą doręczenia wybranego modelu spośród dostępnych Ekspresów do kawy,
g) Dokonuje płatności Kaucji zwrotnej oraz Całkowitego kosztu wypożyczenia.
1. Dokonanie płatności, o której mowa w art. 2 pkt f) winno nastąpić w przeciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, inaczej zamówienie zostanie anulowane.

I. Koszt wypożyczenia i Kaucja zwrotna
1. Koszt wypożyczenia modelu Ekspresu do kawy podany w Ofercie odpowiada jednemu dniu wypożyczenia danego modelu, a następnie po wyborze Okresu wypożyczenia koszt ten jest mnożony przez ilość dni wypożyczenia. Koszt podany jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

2. Koszt wypożyczenia nie zawiera kosztów dostawy. Całkowity koszt wypożyczenia zawiera koszt dostawy.

3. Informacja na temat Całkowitej Ceny Wypożyczenia oraz wysokości Kaucji zwrotnej niezbędnej do realizacji zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i
płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika.

4. Zwrócenie wypożyczonego modelu Ekspresu do kawy przez Użytkownika przed upływem Okresu Wypożyczenia nie uprawnia go do otrzymania zwrotu części Ceny Wypożyczenia w wysokości odpowiadającej niewykorzystanemu okresowi.
5. W celu realizacji Zamówienia Użytkownik dokonuje płatności Kaucji zwrotnej, której wysokość zależy od wartości rynkowej zamawianego Ekspresu do kawy. Wysokość Kaucji
zwrotnej wskazana jest w Ofercie.

6. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego modelu Ekspresu do kawy Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kl-ka.

7. W razie uszkodzenia Ekspresu do kawy, w szczególności poprzez niewłaściwą eksploatację oraz polegającą na przekroczeniu dziennego limitu określonego w Ofercie w wierszu: „Ilość kaw dziennie”, Kl-ka będzie uprawnione do zatrzymania części Kaucji zwrotnej odpowiadającej wysokości szkody wynikającej z uszkodzenia Ekspresu do kawy.

8. Kl-ka dokona oceny stanu technicznego i estetycznego Ekspresu do kawy po jego zwrocie i poinformuje Użytkownika o fakcie ujawnienia uszkodzenia Ekspresu do kawy, przedstawiając w razie potrzeby dokumentację fotograficzną obrazującą uszkodzenia, oraz o podstawach określenia wysokości szkody, nie później niż w terminie 14 dni po dokonaniu dostawy zwrotnej na rzecz Kl-ka, wyznaczając Użytkownikowi termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do przedstawionych informacji.

9. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zastrzeżeń co do faktu uszkodzenia Ekspresu do kawy lub co do rozmiaru określonej szkody ocena wysokości szkody będzie
dokonywana przez niezależnego specjalistę prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie szkód materialnych.

10. Utrata lub całkowite zniszczenie wypożyczonego modelu Ekspresu do kawy przez Użytkownika, skutkować będzie zatrzymaniem Kaucji zwrotnej przez Kl-ka. Jeżeli szkoda
wynikająca z utraty lub całkowitego zniszczenia Ekspresu do kawy będzie przewyższała wartość Kaucji zwrotnej, Kl-ka będzie uprawnione do dochodzenia od Użytkownika
odszkodowania na zasadach ogólnych.

11. Kaucja zwrotna lub odpowiednia jej część jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 14 dni od dnia dostawy zwrotnej Ekspresu do kawy do siedziby Kl-ka.

I. Formy płatności
1. Użytkownik może dokonać płatności Całkowitego Kosztu Wypożyczenia i Kaucji zwrotnej:
a) kartą płatniczą Visa i Mastercard,
b) płatnością Blik
c) za pośrednictwem systemu PayU (przelew natychmiastowy)
d) tradycyjnego przelewu bankowego
1. Kl-ka zobowiązuje się wykorzystywać dane użytkowników kart płatniczych
wyłącznie w celu rozliczenia transakcji płatniczych w związku z świadczeniem usług na
Platformie www.wypozyczalniaekspresow.pl

I. Dostawa i odbiór Ekspresów do kawy

1. Dostawa zamówionych Ekspresów do kawy do Użytkownika oraz jej odbiór po upływie Okresu wypożyczenia dokonywane są przez przedsiębiorcę świadczącego usługi kurierskie na zlecenie Kl-ka, tj.: GLS.

2. Dostawa następuje najwcześniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu kwoty odpowiadającej Całkowitemu kosztowi wypożyczenia, w
pierwszym dniu Okresu wypożyczenia, w godzinach pracy firmy kurierskiej.

3. Odbiór Ekspresów do kawy realizowany jest w dniu roboczym następującym bezpośrednio po ostatnim dniu Okresu wypożyczenia, w godzinach pracy firmy kurierskiej.
Późniejszy odbiór Ekspresów do kawy może wynikać jedynie z przyczyn leżących po stronie Kl-ka lub firmy kurierskiej.

4. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy i odbiory nie są realizowane. Ewentualne odstępstwa od zapisów Regulaminu dotyczących dni i godzin dostaw i odbiorów mogą zostać indywidualnie ustalone między Użytkownikiem a Kl-ka.

5. Użytkownik odpowiada za utratę lub zniszczenie Ekspresu do kawy od momentu dostawy Ekspresu do momentu jego odbioru przez przedstawiciela firmy kurierskiej. W
momencie odbioru Ekspresu do kawy, Użytkownik ma prawo sprawdzić jego stan i zgłosić zastrzeżenia do protokołu sporządzonego przez kuriera. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia Ekspresu do kawy, Użytkownik może zażądać wymiany lub odstąpić od Umowy wypożyczenia.

6. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu zgodnie ze standardami firm kurierskich,
tj. GLS.

I. Umowa wypożyczenia

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony. Jej przedłużenie jest możliwe wyłącznie w sytuacji złożenia odpowiedniego oświadczenia spółce Kl-ka poprzez adres e-mail:
kontakt@wypozyczalniaekspresow.pl najpóźniej 1 dzień roboczy przed zakończeniem Umowy wypożyczenia oraz wyłącznie za potwierdzeniem Kl-ka. W przypadku potwierdzenia możliwości przedłużenia najmu Ekspresu, Użytkownik obowiązany jest do jednoczesnego wniesienia opłaty na konto Kl-ka.

2. Zawarcie Umowy Wypożyczenia następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika zamówienia, a rozwiązuje z chwilą odbioru Ekspresu do kawy.

3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie otrzymał Ekspresu do kawy w umówionym terminie lub jest uszkodzony, o czym nie został poinformowany przed złożeniem zamówienia.

4. Kl-ka może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Umowy Wypożyczenia, w szczególności nie uiścił wpłaty Całkowitego kosztu wypożyczenia i Kaucji zwrotnej w wyznaczonym terminie, dokonał zmian w Ekspresie do kawy lub oddał Ekspres do kawy do używania osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Kl-ka.

I. Prawa i obowiązki Kl-ka

1. Kl-ka oświadcza, że ma tytuł prawny do oferowanych poprzez Platformę Ekspresów do kawy, a stan techniczny Ekspresów do kawy jest zgodny z Ofertą.

2. Jeżeli Kl-ka nie może dostarczyć wybranego modelu Ekspresu do kawy, proponuje Użytkownikowi model o podobnych parametrach technicznych. W takiej sytuacji Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli Użytkownik zaakceptuje dostarczenie modelu Ekspresu do kawy, którego Koszt wypożyczenia będzie niższy od już zapłaconego, wówczas różnica w cenie zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika. Użytkownik może również w takiej sytuacji odstąpić od Umowy wypożyczenia, a Kl-ka zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Użytkownika.

3. Wraz z Ekspresem do kawy, Kl-ka przekaże Użytkownikowi instrukcję obsługi Ekspresu i zasady prawidłowej eksploatacji.

I. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do używania Ekspresu do kawy zgodnie z umową i jej przeznaczeniem.

2. Użytkownik nie może dokonywać napraw na własną rękę pod rygorem konieczności zwrotu wartości Ekspresu do kawy.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do oddania Ekspresu do kawy w podnajem ani do umożliwienia bezpłatnego używania Ekspresu do kawy przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kl-ka.

4. Wraz z upływem Okresu Wypożyczenia Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie oddać Kl-ka Ekspres do kawy w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia.

I. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dokonania Zamówienia odstąpić od Umowy wypożyczenia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku doręczenia Użytkownikowi Ekspresu do kawy. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpiło już po faktycznym wydaniu Ekspresu do kawy do dostarczenia Użytkownikowi, Użytkownik pokrywa bezpośredni koszt jej zwrotu do Kl-ka.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem na adres email: kontakt@wypozyczalniaekspresow.pl

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.

4. Kl-ka niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wypożyczenia umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku, gdy Użytkownik uiścił Całkowity koszt wypożyczenia i Kaucję zwrotną, Kl-ka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, na rachunek bankowy Użytkownika.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Wypożyczenia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy przed upływem 14 dni od dokonania Zamówienia Kl-ka dostarczyło Użytkownikowi Ekspres do kawy.

8. Użytkownik jest informowany w trakcie dokonywania Zamówienia o skutku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej. Wyrażenie zgody na wystąpienie tego skutku warunkuje skuteczne dokonanie Zamówienia.

9. W przypadku poinformowania Użytkownika drogą mailową o braku dostępności zamówionego modelu Ekspresu do kawy i zaoferowaniu Ekspresu do kawy o podobnych parametrach technicznych, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania tejże informacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Brak zajęcia stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody na wypożyczenie Ekspresu do kawy o podobnych parametrach technicznych do zamówionego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Użytkownikowi informacji o braku dostępności, będzie skutkować anulowaniem zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Użytkownika.

I. Platforma www.wypozyczalniekspresow.pl

1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet oraz adres poczty email.

2. Kl-ka zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień w zakresie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Kl-ka zastrzega, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność www.wypozyczalniaekspresow.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej na stronie WWW https://wypozyczalniaekspresow.pl/polityka plikowcookies/

I. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zamówionego Ekspresu do kawy oraz realizacji zamówienia należy składać poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy:
kontakt@wypozyczalniaekspresow.pl

2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na e-mail podany podczas składania zamówienia (konto Użytkownika).

3. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Użytkownik podaje numer zamówienia i zastrzeżenia.

4. Kl-ka rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili jego przesłania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wystarczających informacji do jego rozpatrzenia, Kl-ka zgłosi się o ich uzupełnienie. Termin 14 dni, o którym mowa w pkt 4 biegnie od momentu przesłania dodatkowych informacji.

I. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny, a poniższe informacje mają charakter informacyjny.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Kl-ka.
b) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Kl-ka, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Wypożyczenia.
d) Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

I. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, który założył konto na Platformie, może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem konta Użytkownika lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wypozyczalniaekspresow.pl

2. Kl-ka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy www.wypozyczalniaekspresow.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłane jest Użytkownikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Użytkownika.

3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z usunięciem
konta na Platformie.

I. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców niebędących konsumentami

1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących konsumentami.

2. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami Kl-ka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy wypożyczenia.

3. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami Kl-ka może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

4. Kl-ka przysługuje prawo odstąpienia od Umowy wypożyczenia zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Wypożyczenia w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Kl-ka.

5. Zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w każdym czasie.

6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy wypożyczenia między Kl-ka a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla spółki Kl-ka.

I. Zmiana Regulaminu

1. Kl-ka może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) Zmiana przepisów regulujących najem Ekspresów do kawy lub przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną bądź zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Kl-ka dotychczasowych
funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kl-ka udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany
przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika adres email, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
2. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i Kl-ka Umów przed zmianą Regulaminu.

I. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu: https://wypozyczalniaekspresow.pl/polityka-plikow-cookies/

I. Postanowienia końcowe

1. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem URL: https://wypozyczalniaekspresow.pl/regulamin/

3. Umowy zawierane są w języku polskim.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Wypożyczenia następuje poprzez przesłanie
Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5. Kl-ka zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak
ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Kl-ka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-634) przy ul. Racławicka 114, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000797407
kontakt@wypozyczalniaekspresow.pl
–Ja [imię i nazwisko Użytkownika] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy wypożyczenia
Ekspresu do kawy [model Ekspresu do kawy] będącej przedmiotem oferty nr […]
–Data zawarcia umowy
–Imię i nazwisko konsumenta
–Adres email konsumenta)
–Data